Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc Leica (P1)

TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH SANG MÁY TOÀN ĐẠC

Bước 1: Khởi động phần mềm LEICA GEO OFFICE

Bước 2:Tại góc bên trái của màn hình ta chọn Addional Tool  hình 2

Hình 1                          Hình 2

Bước 3:  Tại cửa sổ vừa chọn Ta chọn  Coordinate Editor ta có màn hình sau


Bước 4: Tại góc trên phía trái  chọn  File chọn New có màn hình sau

Bước 5: Soạn số liệu trên Excel theo mẫu sau

Bước 6: Copy số liệu từ Excel Paste vào cửa sổ của Noname 1

Bước 7: Số liệu ta vừa Copy sang Noname 1 chọn File chọn Save as dưới dạng idx

Bước 8: Ta bật phần mềm Leica Geo Office lên chọn Tool ( ở góc trái phía đưới) chọn  Data axchange maneger chọn  Serial port chọn  Com chọn File chọn  Jobs

B8: Tại khung bên phải ta tìm đường dẫn tới File số liệu vừa lưu

Ta copy file này ( file HOANH 1.idx) và dán vào File của bên máy toàn đạc đợi một lát số liệu sẽ được chuyển vào máy toàn đạc chọn Thao tác đưa số liệu thiết kế vào máy toàn đạc đã xong