Hướng dẫn cách sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS 235N-cách khai báo điểm trạm máy-định hướng-đo khảo sát

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N được biên soạn bởi công ty Hải Ly hướng dẫn chi tiết phần lập trạm máy định hướng và đo khảo sát,

CÁCH SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N-CÁCH KHAI BÁO TRẠM MÁY-KHAI BÁO ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG-ĐO KHẢO SÁT

Để thuận tiện cho Quý Khách muốn tìm hiểu về những chức năng của máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N và băn khuăn về việc làm thế nào để lập một trạm máy, định hướng đúng và ít sai số thì nay công ty Hải Ly xin giới thiệu với quý khách những phần cơ bản nhất trong lập trạm máy-khai báo điểm định hương và đo khảo sát của máy toàn đạc điện tử Topcon.

 

PHỤ LỤC [ẩn]

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁC CHỨC NĂNG VÀ MÀN HÌNH ĐO CƠ BẢN 

 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH KHAI BÁO TRẠM MÁY-KHAI BÁO ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG-ĐO KHẢO SÁT

 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-PHƯƠNG PHÁP GIAO HỘI NGHỊCH

 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH CHUYỂN ĐIỂM TỪ THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC QUA MÁY TÍNH

 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH QUA MÁY TOÀN ĐẠC 

 

 

Đây là thao tác cơ bản và rất quan trọng trong công tác đo đạc bởi vì trong bất kỳ công việc nào bạn cũng cần phải khai báo điểm trạm máy, điểm định hướng trước khi bắt đầu vào chương trình đo

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Khai báo điểm trạm máy

MENU: 

 huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F1: COLLETION DATA

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1 INPUT: Để nhập tên file.
 • F2 LIST: Để gọi file đã lưu từ bộ nhớ ra.
 • F4: ENTER: Để hoàn tất việc khai báo tên file

Nếu trong máy chưa có sẵn file thì ta tạo một file mới, lúc đó ta bỏ qua F3 (List).

 • Sau khi chọn F1 input ta có màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Trong đó:

Alp: chuyển đổi kiểu nhập chữ - số.

Spc: khoảng cách.

Clr: chức năng sóa kí tự.

Ent: viết tắc chữ enter.

Sau khi nhập xong

Khi hoàn tất việc khai báo tên file hoặc chọn file ta sẽ có màn hình khai báo trạm máy như sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1 OCC.PT# INPUT: Khai báo trạm máy.
 • F2 BACKSIGHT: Khai báo điểm định hướng.
 • F3 FS/SS: Để bắt đầu đo.

Cách khai báo điểm trạm máy:

Chọn: F1: OCC.PT#  INPUT (Khai báo trạm máy)

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Dùng các phím mũi tên để di chuyển:

 • F1: INPUT để nhập vào dữ liệu.
 • F3: REC: Lưu dữ liệu trạm máy vào bộ nhớ.
 • F4: OCNEZ: Nhập tọa độ trạm máy.

--> Chọn F1 (Input) để nhập tên điểm mốc tọa độ tại vị trí đặt máy:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

F1: INPUT: Nhập vào dữ liệu.

F2: LIST: Gọi các điểm đã có trong bộ nhớ máy ra.

F3: NEZ: Khai báo tọa độ trạm máy.

--> Chọn F3 (NEZ) để nhập tọa độ điểm trạm máy

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F4: ENTER: hoàn tất việc khái báo. Sau khi ENTER chọn

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> REC --> YES, để lưu dữ liệu trạm máy.

Sau khi chọ REC xong màn hình sẽ trở về trang DATA COLLECT.

Bước 2: Cách khai báo điểm định hướng: (đây là bước tiếp theo của khai báo điểm trạm máy để bắt đầu vào chương trình đo)

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Cách 1: Khai báo bằng tọa độ.

Chọn: F2: BACKSIGHT: (Khái báo điểm định hướng)

đặt tên điểm định hướng topcon gts 235n

Dùng các phím mũi tên để di chuyển:

F1: INPUT để nhập vào dữ liệu.

F3: MEAS: Bắt đầu đo.

F4: BS: Khai báo điểm định hướng

--> Chọn F1 (Input) để nhập tên điểm định hướng và ghi chú.

--> Chọn F4 (BS) ta có màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1: INPUT: Nhập vào tên điểm định hướng.
 • F2: LIST: Gọi các điểm đã có trong bộ nhớ máy.
 • F3: NE/AZ: Khai báo điểm định hướng bằng tọa độ hay góc.
 • F4: ENTER: Hoàn tất việc khai báo.

Khi chọn F3: NE/AZ, khi khai báo bằng tọa độ ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

F1: INPUT: Nhập vào dữ liệu

F3: AZ: Chọn điểm định hướng bằng  góc.

F4: ENTER: Hoàn tất việc khai báo điểm định hướng bằng tọa độ.

--> Ta chọn F1 (Input) để nhập tọa độ điểm định hướng

--> Sau khi nhập tọa độ xong ta nhấn F4 (Enter) để hoàn thành 

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Ta bắt chuẩn vào gương ở điểm cần định hướng và bấm F3 (MEAS) để đo sẽ xuất hiện màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Ta chọn F3 (YES) để chấp nhận điểm tọa độ định hướng, sẽ có màn hình sau

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Ta chọn F3 (REC) để lưu lại tọa độ điểm định hướng.

--> Khi đó ta đã xong thao tác khai báo trạm máy và điểm định hướng.

Cách 2: Khai báo băng góc phương vị

Trong trường hợp ta không có tọa độ điểm định hướng thì lúc này ta sẽ khai báo điểm định hướng bằng góc phương vị.

Từ màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng, ta không có tọa độ nên bỏ qua và chọn tiếp F3: AZ.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Khi chọn F3 (AZ), ta sẽ khai báo góc phương vị trong trường hợp không có tọa độ ta sẽ sử dụng tọa độ giả định, ta đặt gương ở vị trí bất kì cách 50m, ta sẽ có màn hình hiển thị

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1: INPUT: Nhập vào góc định hướng.
 • F4: ENTER: để hoàn tất việc khai báo điểm định hướng bằng góc phương vị.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Sau khi dựng chuẩn gương, ta bắt đúng tâm gương và chọn F3 (Meas) để đo, đo xong ta cao màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F3 YES để lưu lại tọa độ điểm định hướng.

Kết thúc quá trình định hướng màn hình sẽ trở về trang DATA COLLECT.

Bước 3: Đo khảo sát thực địa

 • Sau khi hoàn thành xong các bước trên ta bắt đầu vào chương trình đo khảo sát.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Chọn F3 FS/SS để bắt đầu quá trình đo khảo sát.

--> Lúc này để muốn khảo sát ở điểm nào ta chỉ cần đặt gương vào điểm đó và bấm F3 (MEAS) để đo

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • Input: Tên điểm cần đo
 • Meas: bắt đầu đo điểm cần khảo sát.

--> Sau khi bấm Meas để đo xong ta chọn F3 (Yes) để lưu điểm đó lại

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Sau khi lưu điểm đầu tiên xong màn hình sẽ tự chuyển sang điểm thứ 2.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts