Hướng dẫn cách cài đặt trạm máy và định hướng bằng góc máy toàn đạc Leica TS 02

Ở phần này công ty Hải Ly giới thiệu với quý khách cách đặt trạm máy và định hướng bằng góc của máy toàn đạc leica ts 02 nhằm giúp quý khách dễ dàng hơn trong việc định vị bằng tọa độ giả định

Hướng dẫn cách cài đặt trạm máy và định hướng bằng góc máy toàn đạc Leica TS 02

 

Phụ lục [ẩn]

1. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-làm quen với các màn hình đo

2. Hướng dẫn cách cài đặt trạm máy và định hướng bằng góc máy toàn đạc Leica TS 02

3. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-phương pháp giao hội nghịch

4. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách đo khảo sát và bố trí điểm

5. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách đo khoảng cách giữa 2 gương

6. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách đo cao của điểm không với tới

7. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-những chức năng đo phụ của máy

8. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính bằng phần mền Leica Geo Office Tools

 

Cài đặt trạm máy và định hướng cho các chương trình đo –Surveying:

-    Từ [MAIN MENU] chọn [PROG] / [ENTER] / F2 [SURVEYING

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-chương trình đo khảo sát

 

- Bạn phải khai báo JOB, khai báo trạm – định hướng và bắt đầu đo.

2.1 Tạo file JOB mới: nhấn F1 [SET JOB]

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-tạo file mới

 

Nhấn F1 [NEW] để đặt tên Job mới / Nhấn [INPUT] để nhập tên / [ENTER] / OK]

2.2 Khai báo trạm máy:

Sau khi  Enter để hoàn thành việc tạo file công việc màn hình sẽ trở về màn hình SURVEYING.

Nhấn F2 [STATION SETUP]. Lúc này bạn có thể bỏ qua F1 [SET JOB] nếu đã làm ở trên, nếu chưa khai báo thì bạn làm lại. Sau đó nhấn F2 [SET ACCURACY LIMIT].

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-khai báo trạm máy đo khảo sat

 

Accur . Position:     Nhập giá trị sai số vị trí điểm

Accur . Hz              Nhập giá trị sai số góc Hz

Face I-II Limit:      Nhập sai số giữa bàn độ trái và bàn độ phải (2C)

Bạn có thể chon [ RESET ] để máy cài sai số tự động. Hoặc có thể tự nhập giá trị sai số vào từ phím [INPUT] / mỗi lần nhập xong nhấn [ENTER], nếu giá trị bạn nhập bằng 0 thì có nghĩa là kết quả sẽ đúng tuyệt đối. Nhập xong nhấp [OK] Hoàn thành khai báo công việc.

2.3 Nhấn F4 [START] để bắt đầu khai báo điểm định hướng: (phần khai báo bạn có thể làm trong 3 cách a, b, c).

Dòng Method: chọn Ori.With coord khai báo điểm định hướng bằng tọa độ

Hoặc Method: chọn Ori.With Angle khai báo điểm định hướng bằng góc

Hoặc Method: chọn Resection khai báo điểm định hướng bằng cách giao hội

 a.  Định hướng bằng góc :Ori. With angle:

Bài Toán 1:

Đã biết: Trên hình vễ ta có hai mốc Po ( 0;0;0) và P1

Đã biết phương vị PoP1 là 30o20’30”

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-định hướng bằng góc

 

Yêu  cầu :Đo hiện trạng các điểm P2, P3

Thao tác như sau:

-  Từ [MAIN MENU] chọn [PROG] / [ENTER]

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-màn hình chương trình đo

 

→  F2 [SURVEYING]

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-chương trình suveying

 

→ F2 Station Setup

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-chương trình station setup

 

→ F1 Set Job:

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-select fob

 

+ Di chuyển qua trái phải để chọn Job ( File công việc) hoặc F1[NEW] đặt tên file công việc mới

[OK]  máy sễ trở về màn hình H2  → F2 ( Se Accuracy Limit) cài đặt độ chính xác đo

Thường ta để các thông số về o cho dễ theo dõi.

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-enter accuracy limts

 

[OK] máy sễ quay về màn hình Station Setup →  F1 [START].

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-station data entry

 

- Dòng method: chọn Ori. With Angle ( Với góc)

- Dòng station: nhấn [INPUT] để nhập tên trạm máy (ở đây trạm máy là Po)  OK

+ Nếu Po có sẵn trong File bạn đang đo thì Po sẽ hiển thị lên màn hình

+ F2[VIEW] để xem tọa độ điểm  như OK.

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-wiew coordinates

 

+ Nếu Po không có sẵn trong File bạn đang đo thì màn hình sể báo như hình:

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-information

 

Nhấn OK được màn hình sau:

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-pointsearch

 

Nhấn F1 ENH=0 thì tọa độ (x, y, z) sẽ được giả định là (0, 0, 0)

Hoặc nhấn F2[ENH]để nhập tọa độ / [INPUT]  mỗi lần nhập tọa độ xong [ENTER] /

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-coordinates entry

 

Hoàn thành [OK].

→ Dòng hi: nhấn [INPUT] để nhập chiều cao máy / [ENTER]

→ F2 [OK] đi vào khai báo định hướng. Máy sẽ về màn hình

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-manual angle satting

 

Tại dòng PtID, ta nhập tên điểm định hướng là P1.

Tại dòng hr ta nhập vào chiều cao của gương.

Nhấn F4 để thay đổi lệnh trên màn hình để tìm và nhấn F1[Hz=0] nếu cài đặt góc định hướng = 0, hoặc nhấn [INPUT] để tự nhập giá trị góc (như hình dưới).

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-manual angle satting1

 

Nhập góc xong ta chọn F4(2 lần) để về màn hình ban đầu.

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-manual angle satting2

 

F1(DIST) →  F2 [SET] để thiết lập định hướng

Ta đã định hướng cho máy xong máy sẽ trở về màn hình SURVEYING.

Ta chọn  F4( START) để bắt đầu quá trình đo.

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-sủveying1

 

Tại đây ta có thể vào dòng

PtID: Đặt lại tên điểm (máy sẽ tự động thay đổi tên điểm theo cấp số tăng dần)

hr: thay đổi chiều cao gương.

Remark: Ghi chú cho điểm đo

PAGE (phím hinh quyển vở)  để xem các trang kết quả đo